Arbeidsfysiotherapie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De arbeidsfysiotherapeut is een verbijzondering van Fysiotherapie en houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject oa. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire,secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft het profiel van de arbeidsfysiotherapeuten beschreven, in een project waaraan ook werkgevers, arbodiensten en opleidingen deelnamen (Kuiper et al, 2003).

Arbeidsfysiotherapeuten kunnen sinds kort lid worden van de Nederlandse vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF), welke als beroepsinhoudelijke vereniging verbonden is met het KNGF.


Wat is arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie richt zich op het bedrijfsleven, instellingen en organisaties. De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor doelmatige verzuimbegeleiding / vroeginterventie van ziekten en/of aandoeningen van werknemers. Door een snelle interventie bij dreigend arbeidsverzuim wordt de arbeidsschadelast beheersbaar en tot een minimum beperkt. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de direct leidinggevende. Door de verwachtingen van de direct leidinggevende en/of bedrijfs- en/of arbo-arts als uitgangspunt te nemen en hen ook deelgenoot te maken van onze bevindingen heeft u als werkgever maximale invloed op het begeleidingsproces. Multidisciplinaire samenwerking en interdisciplinair overleg is binnen deze visie onontbeerlijk. Vooral ook omdat vanaf 01 januari 2004 bedrijfs- en arbo-artsen direct naar de curatieve zorg kunnen verwijzen.

Werkgever (casemanager / bedrijfsarts / arbo-arts), werknemer en fysiotherapeut trachten samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot:

 • 1. Reductie van het verzuim
 • 2. Voorkoming van blijvende uitval
 • 3. Bevordering van zelfmanagement (gedragsbeïnvloeding)
 • 4. Verbetering van het algehele welbevinden.

Fysiotherapeutische interventie

Fysiotherapeutische interventie kan de oplossing zijn bij een klacht aan het houdings- en bewegings- apparaat in geval van:

 • 1. Verminderde productiviteit
 • 2. Dreigend arbeidsverzuim
 • 3. Ziekmelding

Fysiotherapeuten zijn bij uitstek deskundig op het gebied van (arbeids)gerelateerd bewegen. Preventie en resultaatgerichtheid staan centraal binnen hun handelen.

Dit betekent enerzijds voorkomen dat mensen door verkeerd arbeidsgedrag stoornissen aan het bewegingsapparaat oplopen, anderzijds voorkomen dat herhaling van klachten optreedt of klachten verergeren.

Algemene gezondheidsrisico's

Bewegingsarmoede (zittende beroepen) is op dit moment volksvijand nr. 1.

Verhoging van cholesterolwaarden, diabetes, hart- en vaatziekten en osteoporose kunnen het gevolg zijn. Volgens de “Nederlandse Norm Gezond Bewegen” dient iedereen gedurende minsten 30 minuten vijf maal per week matig intensief (licht transpirerend) te bewegen. Naast gezondheidsvoorlichting wordt daarom verhoging van het algeheel welbevinden nagestreefd door laagdrempelige actieve beweegprogramma’s voor thuis en op het werk te integreren binnen het totale bedrijfsbeleid. Productiviteit, onderlinge saamhorigheid, werksfeer, tevredenheid, binding en bedrijfsimago nemen hierdoor toe, terwijl fysieke/ psychische uitval, ziekteverzuim, stress en daardoor ook de arbeidsverzuimkosten juist afnemen.

Kijkt u voor eigen initiatieven ook eens op internetsites zoals bv. :

(tip: lunchwandelen en de beweegwijzer)

Door uw hulpvraag als werkgever (casemanager / bedrijfsarts / arbo-arts) als uitgangspunt te nemen en u deelgenoot te maken van onze bevindingen heeft u maximale invloed op het begeleidingsproces. Behandeling vindt alleen plaats als uw werknemer daarmede het beste gediend is. Zo zorgen we ervoor dat uw werknemers die fysiotherapeutische zorg krijgen die nodig is. Snelle interventie bij dreigend arbeidsverzuim zien wij als een belangrijke taakstelling.

Een goede nazorg is daarbij onontbeerlijk als stok achter de deur. Dit alles is de garantie voor de best mogelijke behandeling.

Een intake in de werkomgeving geeft ons een goede indruk van de arbeidsomstandigheden. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze mee wordt omgegaan.


Welke interventies zijn mogelijk?

Fysiotherapie met haar verbijzonderingen zijn behandelvormen gericht op klachten van het bewegingsapparaat in de ruimste zin van het woord.

Alvorens een behandeling te starten, zal de fysiotherapeut eerst een uitgebreide intake verrichten om de complexiteit van de arbeidsgerelateerde problematiek te onderzoeken. Deze bestaat uit een vraaggesprek (algemene, klachten- en arbeidsspecifieke anamnese), een lichamelijk en eventueel werkomgevingonderzoek. Aan de hand hiervan wordt samen met u, de werkgever (casemanager / bedrijfsarts / arbo-arts), een beslissing genomen of behandeling al dan niet geïndiceerd is.

Enerzijds wordt het fysieke verwerkingsvermogen (belastbaarheid) van de werknemer geanalyseerd. Naast de aan de arbeidsfunctie gerelateerde stoornissen in functies (zoals kracht- en mobiliteitsverlies) worden de beperkingen in arbeidsvaardigheden en/of activiteiten of handelingen onderzocht. Anderzijds worden de belastende factoren binnen de arbeidssituatie geïnventariseerd. Hierbij wordt ingegaan op de inhoud, de omstandigheden, de verhoudingen en de voorwaarden van de arbeid. Van belang zijn hierbij de eigen regelmogelijkheden van de werknemer. Deze uitkomsten worden afgezet tegen de ergonomische normen en richtlijnen. Door zicht te krijgen op de verschijnselen en gevolgen van overbelasting wordt op deze wijze een individueel arbeidsprofiel van de cliënt / patiënt opgesteld.

Op gestructureerde wijze wordt gekomen tot een juiste fysiotherapeutische diagnosestelling en doelgerichte efficiënte behandeling. Het behandelplan richt zich op het minimaliseren of opheffen van de arbeidsgerelateerde stoornissen en beperkingen ( en de daarmee samenhangende participatiestoornissen). De belangrijkste doelstelling is een zo optimaal mogelijk afstemmen (tuning) tussen het fysieke verwerkingsvermogen en de belastende factoren van de patiënt / cliënt.

In geval van verzuim is het belangrijk de patiënt / cliënt voor te bereiden op terugkeer naar de arbeidssituatie. In de uitvoering van dit proces neemt het trainen van problematische arbeidshandelingen een belangrijke plaats in.

De realisatie van de behandeldoelen vraagt om gedragverandering van de werknemer en een continuering van nieuw aangeleerd gedrag. Parallel aan of geïntegreerd in het behandelplan worden daarom samen met de patiënt voorlichtingsdoelen geformuleerd die rekening houden met zowel persoonsgebonden als de arbeidsspecifieke factoren van de patiënt / cliënt.

Een actieve benadering van de door de cliënt gepresenteerde problematiek staat centraal.

Het voorkomen van of de aanwezigheid van klachten worden in deze visie beschouwd als gedeelde verantwoordelijkheid tussen medewerker en behandelaar.

Onder het motto “als u kunt sporten kunt u ook werken” en “werken is topsport” zijn we gaan samenwerken met Body Active in Oud Gastel en Haelth City te Roosendaal en Schiedam. Samen met een bedrijfsarts, sportarts, arbeidskundige, organisatiepsycholoog, sportpsycholoog, inspannningsfysioloog, sportfysiotherapeut, manueeltherapeut en fitness/sporttrainers hebben we een aantal producten ontwikkeld. Het ultieme doel is om de verzuimdrempel van werknemers te verhogen. Alle hierbij betrokken partijen zijn “partners in gezond sporten en werken”.

Overzicht van diensten arbeidsfysiotherapie:

 • 1. Behandeling met behulp van fysiotherapie bij klachten van het bewegingsapparaat
 • 2. Advisering ten aanzien van de fysieke mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.
 • 3. Verhoging van de fysieke belastbaarheid (oa. functiegerichte workhardening).
 • 4. Gezondheidsvoorlichting met individueel advies van de leefstijl.
 • 5. Psychosomatische begeleiding.
 • 6. Beoordeling van het functioneren in de werkomgeving.
 • 7. Actieve beweegprogramma’s voor thuis en op het werk.

Voor meer informatie over arbeidsgerelateerde vraagstukken zie [7] en [8]


Zie ook:

<google uid="C02"></google>