Arbeidsverzuim, rollen en taken werkgever, werknemer en medici.

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Rollen en taken van medici, werkgever en werknemer bij arbeidsverzuim


Inleiding

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke rol werkgevers, werknemers en medici en paramedici spelen bij arbeidsverzuim. De genoemde rollen zijn over het algemeen afhankelijk van afspraken die tussen de betrokkenen worden gemaakt. Sociaal-medische begeleiding is maatwerk. In richtlijnen zijn alleen de grote lijnen vastgelegd. Als arbeidsverzuim langer gaat duren, is ook de wetgeving rond sociale zekerheid van belang. Deze is erop gericht om de mogelijkheden te benutten die mensen wél hebben, ook als ziekte hen langdurig belemmert in hun werk.

WIA vervangt WAO De WAO is vervangen door de WIA, Wet Werk en in Inkomen naar Arbeidsvermogen

Vijf fasen

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt in 5 verschillende fasen. In elke fase worden de rollen en taken aangegeven van achtereenvolgens werknemer, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts, huisarts, medisch specialist, UWV/verzekeringsgeneeskundige en paramedici (bron: TNO Arbeid, P. Buijs, 2002, bewerkt door MedWerk Oost-Brabant):

 • fase 1: werknemer zonder verzuim
 • fase 2: werknemer zonder verzuim, maar met klachten
 • fase 3: ziekmelding
 • fase 4: reïntegratie in eigen werk
 • fase 5: reïntegratie in ander werk.

Fase 1: Werknemer zonder verzuim

 • Werknemer
  • zorgt voor een gezonde leefstijl (GBW)
  • volgt veiligheidsregels op het werk op
 • Werkgever
  • zorgt voor toewijzing van passende arbeid, waarbij belasting en belastbaarheid in evenwicht zijn
  • organiseert regelmatig functionerings/beoordelingsgesprekken
 • Huisarts heeft in deze fase geen taak.
 • Medisch specialist zorgt eventueel voor controle van werknemers met chronische ziekte.
 • UWV / verzekeringsarts heeft in deze fase geen taak.
 • Paramedicus heeft in deze fase geen taak.
 • Psychische begeleider heeft in deze fase geen taak.


Fase 2: Werknemer zonder verzuim, maar met klachten

 • Werknemer
  • zorgt voor een gezonde leefstijl (GBW);
  • volgt veiligheidsregels op het werk op.
 • Werkgever
  • zorgt voor toewijzing van passende arbeid, waarbij belasting en belastbaarheid in evenwicht zijn;
  • organiseert regelmatig functionerings/beoordelingsgesprekken.
 • Bedrijfsarts / arbodienst voert indien nodig een aanstellingskeuring uit (waar dat volgens de Wet Medische Keuring toegestaan is);

voert Risico-inventarisatie en evalutie (RI en E) uit of beoordeelt deze, indien de RI en E door de werkgever zelf is uitgevoerd; biedt de mogelijkheid voor een Periodiek Arbeid en Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

 • Huisarts heeft in deze fase geen taak.
 • Medisch specialist zorgt eventueel voor controle van werknemers met chronische ziekte.
 • UWV / verzekeringsarts heeft in deze fase geen taak.
 • Paramedicus heeft in deze fase geen taak.
 • Psychische begeleider heeft in deze fase geen taak.


Fase 3: Ziekmelding

 • Werknemer
  • belt de leidinggevende;
  • stuurt een eigen-verklaring op;
  • laat zich zo nodig behandelen;
  • gaat naar spreekuur van bedrijfsarts.
 • Werkgever
  • houdt regelmatig contact met werknemer;
  • regelt overname van werkzaamheden verzuimende werknemer;
  • past indien nodig werkomstandigheden en tijden aan, om (gedeeltelijke of aangepaste) werkhervatting mogelijk te maken;
  • biedt indien mogelijk vervangende werkzaamheden (transitiewerk) aan;
  • betaalt mee aan kosten van interventies bij reïntegratiebedrijf.
 • Bedrijfsarts / arbodienst
  • beoordeelt eigen verklaring;
  • ziet werknemer op spreekuur;
  • neemt contact op met leidinggevende, huisarts, medisch specialist en eventuele anderen;
  • verwijst werknemer door naar huisarts en/of medisch specialist;
  • verwijst werknemer indien nodig naar reïntegratiebedrijf;
  • voert indien nodig werkplekonderzoek uit;
  • adviseert over mogelijke werkaanpassingen.
 • Huisarts
  • voert onderzoek uit en volgt vervolgens de ontwikkeling van de klachten;
  • verwijst indien nodig voor behandeling naar medisch specialist of paramedicus;
  • stemt indien sprake is van arbeidrelevante klachten af met de bedrijfsarts;
  • geeft eventueel het advies om werkzaamheden tijdelijk te staken (en informeert hierover de bedrijfsarts).
 • Medisch specialist
  • onderzoekt en behandelt werknemer indien nodig, na verwijzing;
  • controleert het verloop van de klachten;
  • stemt indien nodig af met de bedrijfsarts;
  • geeft beperkingen aan ten gevolge van de gediagnosticeerde stoornissen.
 • UWV / verzekeringsarts
  • voert indien nodig activiteiten uit ten gevolge van Wet verbetering Poortwachter;
  • verstrekt mogelijk ondersteuning in kader van WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Paramedicus
  • onderzoeken en behandelen na verwijzing door medicus;
  • controleert verloop van klachten;
  • stemt indien sprake is van arbeidsrelevante klachten af met de bedrijfsarts.
 • Psychische begeleider
  • onderzoekt en begeleidt indien nodig na verwijzing door medicus;
  • controleert verloop van klachten;
  • stemt indien sprake is van arbeidsrelevante klachten af met de bedrijfsarts.


Fase 4: Reïntegratie in eigen werk

 • Werknemer
  • hervat zijn eigen werk;
  • volgt gegeven adviezen door bedrijfsarts en eventuele anderen op.
 • Werkgever
  • begeleidt werknemer in werkhervatting;
  • past zo nodig de werkbelasting aan;
  • let op terugval van werknemer;
  • betaalt indien nodig mee aan kosten voor reïntegratie.
 • Bedrijfsarts / arbodienst geeft werkhervattingsadviezen.
 • Huisarts controleert indien nodig verloop van (chronische) klachten.
 • Medisch specialist controleert indien nodig verloop van de klachten.
 • UWV / verzekeringsarts
  • heeft in deze fase geen taak;
  • verstrekt mogelijk subsidie in kader van Wet REA voor reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemer.
 • Paramedicus geeft adviezen aan werknemer over omgaan met zijn klachten nu en in de toekomst.
 • Psychische begeleider geeft adviezen aan werknemer en eventueel werkgever over omgaan met klachten nu en in de toekomst


Fase 5: Reïntegratie in ander werk (herplaatsing)

 • Werknemer eventueel onder aangepaste omstandigheden aan de slag in ander werk bij eigen of andere werkgever.
 • Werkgever
  • begeleidt werknemer zo goed mogelijk (gedeelde verantwoordelijkheid);
  • past werkbelasting waar nodig aan;
  • let op terugval vanwege klachten;
  • betaalt indien nodig mee aan kosten voor reïntegratie.
 • Bedrijfsarts / arbodienst levert extra inspanningen;
  • zorgt indien nodig voor werkaanpassingen;
  • overlegt met betrokkenen;
  • vraagt samen met werkgever ondersteuning aan op grond van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen);
  • regelt samen met werkgever activiteiten in kader van Wet Verbetering Poortwachter
 • Huisarts controleert indien nodig verloop van (chronische) klachten.
 • Medisch specialist controleert indien nodig verloop van (chronische) klachten.
 • UWV / verzekeringsarts voert activiteiten uit in kader van Wet Verbetering Poortwachter;
  • voert WIA-keuring uit;
  • ondersteunt bij zoeken van passend werk;
  • verstrekt mogelijk subsidie in kader van Wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Paramedicus controleert indien nodig verloop van (chronische) klachten.
 • Psychische begeleider controleert indien nodig verloop van (chronische) klachten.

Zie ook:

Bron,Referenties:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]


<google uid="C02" position="none"></google