Empowerment

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie

Empowerment, als doelstelling van counseling, is een methode om mensen te helpen het leven te geven dat ze het liefste willen. Het zorgt ervoor dat men leert én krijgt wat men wil. Het verhoogt het bewustzijn en laat mensen specifieke kennis en vaardigheden opdoen zodat ze hun eigen leven in handen nemen.

Deze methode wordt onder andere succesvol gebruikt om allochtone vrouwen te helpen uit hun afhankelijke positie te komen en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Empowerment als werkwijze

Dit concept gaat uit van het vermogen van mensen om hun leven vorm en betekenis te geven. Power betekent macht, kracht. Eigen macht, kracht ontwikkelen en inzetten, dat is de essentie van empowerment. Deze benadering gaat ervan uit dat ieder mens mogelijkheden of sterke kanten heeft om op eigen wijze - eventueel samen met anderen – vorm te geven aan het leven, ook als de omstandigheden niet zo gunstig zijn, Self efficacy. Zorgverleners zijn bij dit concept gericht op het versterken van de regie van de client door de client bijvoorbeeld te stimuleren tot het maken van eigen keuzes, voor zover dat tot de mogelijkheden van de cliënt behoort. Empowerment bij een cliënt kan ontstaan door de inbreng van de cliënt vanaf het begin van het zorgproces mogelijk te maken, door de cliënt in staat te stellen eigenmachtig te beslissen en te handelen.

Practische tip:

Houdt rekening met de diversiteit die er bestaat in de bevolking. Sexe, etniciteit, leeftijd, gezondheid en sociaal-economische status werken op op complexe wijze op elkaar in en hebben invloed op de individuele identiteit van mensen (Wekker 2001, Bellemakers in Royers 2003).

De cliënt maakt in het algemeen deel uit van een van een groep of gemeenschap. Om het eigen leven beter vorm te kunnen geven en maatschappelijke macht en invloed te vergroten hoort bij empowerment ook dat samenwerking wordt gezocht met de groep of gemeenschap.

Dimensies

Aan empowerment zijn drie dimensies te onderscheiden:

 • namelijk een persoonlijke dimensie,
 • een sociaal culturele dimensie en een
 • politieke.

Cliënten(groepen) kunnen ondersteuning nodig hebben bij elk van deze dimensies:

 • Bij de vergroting van mogelijkheden om de eigen levensomgeving te beïnvloeden (op persoonlijk vlak, individueel).
 • Om ondersteuning te verwerven in hun sociale omgeving en de hulpbronnen aan te boren om te kunnen participeren (op sociaal vlak).
 • Om toegang te verkrijgen tot voorzieningen in onderwijs, welzijn en zorg en invloed te krijgen op wet- en regelgeving, op maatschappelijke besluitvormingsprocessen (op politiek vlak).

Therapeutische betekenis

Empowerment wordt ook in een andere betekenis gebruikt, namelijk als methodiek gericht ophet verbeteren van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en verbetering van het zelfbeeld via individuele of groepsgerichte interventies.

Verder lezen:

 • Boevink Wilma, Annette Plooy en Sonja van Rooyen (eds.), Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid SWP (2006) Utrecht.
 • Halsema, Annemie en Gaby Jacobs, Over kracht gesproken, empowerment en diversiteit in zorg en welzijn, UvH (2002) Utrecht.
 • Hogan, Christine, Facilitating Empowerment, a handbook for facilitators, trainers&individuals, Kogan Page Lt. (2000) London.
 • Meulmeester Marita en Sylvia Weekers, De Kunst van het ondersteunen, de helpende hand voor cliëntinitiatieven, VSB cliëntsupport NIZW (2003) Utrecht.
 • Nederlandse Patiënten / Consumenten Federatie (samensteller H.G. Blaauwbroek), Symposium ´Empowerment´. Van mondigheid naar eigenwaarde 9 juni 1997, verslag, (1997) Utrecht.
 • Penninx K., e.a., Empowerment van kwetsbare mensen (cahier Wmo, Welzijnswerk als partner bij zelfstandigheid), te downloaden als pdfbestand.
 • Royers, T., Ree L. de en Verbeek G., (red.), Empowerment, eigenmachtig worden in de hulpverlening, NIZW (1998) Utrecht.
 • Wekker en Lutz, De geschiedenis van het gender- en etniciteitsdenken in Nederland, in: M. Botman e.a., Caleidoscopische visies, de zwarte, migranten- en vluchtelingen-vrouwenbeweging in Nederland, KIT (2001) Amsterdam.

Zie ook