Metaplanmethode

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

METAplan

Inleiding

METAplan is ontwikkeld met als bedoeling om direct te communiceren. Alles wat men wil bespreken wordt inzichtelijk en herkenbaar in beeld gebracht voordat er over gesproken wordt. METAplan is een veel gebruikte communicatiemethodiek.


Werkwijze

Samen de met deelnemer wordt in kaart gebracht waar de problemen liggen, wat de deelnemer wil veranderen en/of welke risicofactoren er voor de deelnemer bestaan. Daarna wordt met de deelnemer een plan gemaakt hoe er stapsgewijs tot ander gedrag gekomen kan worden en wat er nog meer moet gebeuren om een ander, voor de deelnemer gewenst leven te leiden zonder dat hij of zij nog in problemen komt. Flap-overs met daarop open vragen, die betrekking hebben op het onderwerp dat die dag besproken wordt, hangen klaar en nodigen deelnemers uit om zelf aan het werk te gaan. De trainer stimuleert de deelnemer hierin. De deelnemer schrijft op kleurige kaartjes zijn of haar mening. De trainer rubriceert vervolgens de kaartjes en plakt ze op de flap-over vellen waarna alle kaartjes worden besproken. Daarna worden conclusies getrokken en /of plannen en afspraken gemaakt. Deze worden op aparte kaartjes geschreven en er onder geplakt.

Elke volgende bijeenkomst worden alle flaps weer opgehangen en wordt er gereflecteerd naar de eerdere bijeenkomsten. De door de deelnemer opgeschreven afspraken worden opnieuw herhaald. Handelingen worden inzichtelijk en de deelnemer wordt gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid en tot het beargumenteren van datgene wat men heeft opgeschreven.

De deelnemer krijgt huiswerkopdrachten om het geleerde in praktijk te brengen en weerstand te bieden tegen de risicofactoren. Per week wordt samen met de deelnemer gekeken of er verbetering is opgetreden, of zaken moeten worden bijgesteld en hoe de volgende stappen gezet kunnen worden om de risicofactoren te minimaliseren en de beschermende factoren uit te breiden. De middels het METAplan vastgelegde resultaten van vorige sessies vormen daarbij voortdurend een referentiekader.

Alle informatie die middels deze methodiek is vastgelegd wordt gearchiveerd, zodat begeleiders ook terug kunnen vallen op de besproken items in de training.

Meer over METAplan

META-plan is een gestructureerde werkwijze om verandering te bereiken. Het is een planmatige manier om te meta-communiceren. META-plan = leren door doen

META-plan is een methode en geen doel op zich. META-plan is een uitgebreide methodiek, die in trainingen van enkele dagen kan worden geleerd. Uit deze methodiek hebben wij een gedeelte ontleend en verder ontwikkeld, zodat deze voor onze doelgroepen geschikt is.


Wat is de essentie van het METAplan?

 • Activeren van groepen: niet de groepswerker is de actievere, de groepsleden moeten werken
 • Door de groep tot activiteiten te brengen wordt de afwachtende houding doorbroken
 • Nadenken over: het ontwikkelen en stimuleren van ideeën
 • Brengt in beeld wat men zou willen
 • Visualiseren van hetgeen anders na uitgesproken te zijn weer zou kunnen verdwijnen
 • Hulpmiddel bij beeldvorming, besluitvorming en uitvoering
 • Biedt structuur om te praten
 • Zichtbaar maken van knelpunten

Visualiseren

 • Goede lay-out, niet teveel schrijven op een flap-over, ongeveer 40% mag beschreven zijn
 • Werk met kleuren
 • Verschillend lettergroottes (bijvoorbeeld dikke stift of dunne stift)
 • Flap-overs nummeren en referen aan de groep en datum
 • Een onderwerp per kaartje
 • Maximaal drie regels per kaartje

Brainstorming

 • Iedereen deelnemer schrijft haar/zijn gedachten, ideeën etc op kaartjes
 • Vraag op elk kaartje toelichting
 • Ook lachwekkende onderwerpen worden besproken en er wordt op doorgevraagd
 • Let op ieders inbreng. Er mogen geen kaartjes verdwijnen
 • Als er wat bijgeschreven moet worden, moet de deelnemer dit doen
 • Let wel: het gaat om de groep, hún mening is het belangrijkste
 • Tijdens brainstorming geen discussie
 • Houd discussiepunten vast
 • Zorg dat alle individuele meningen meegenomen worden
 • Cluster in overleg met de groep
 • Via clustering vorm je onderwerpen voor het verdere gesprek
 • Zorg voor een goede taakverdeling tussen de groepsbegeleiders
 • Blijf op de groep letten: daar draait het om
 • Houd de procedure helder

Aandachtspunten

 • Let op de ruimte, jou positie in de groep, afleidingen en meningsverschillen
 • Wat wil de groep bereiken?
 • Wat wil de groepswerker bereiken?
 • META-plan: gestructureerd werken, iedere stap plannen, doel moet duidelijk zijn

Leren door doen

 • Dynamiek, in het groepswerk; praten afwisselen met doen
 • Groepsleden eenvoudige, concrete en direct toepasbare hulpmiddeltjes in handen geven,

voorbewerkte werkbladen met spreekwoorden, leuzen, foto’s etc

 • De groep verantwoordelijk maken voor de gang van zaken
 • Goede voorbereiding
 • Tijdsafspraken
 • De begeleider biedt hulpmiddelen aan: kaartjes, vilstiften, werkbladen, flap-overs, video
 • Ieder groepslid moet actief mee kunnen doen (op eigen tempo en toon)
 • Structuur is belangrijk, waarbij gelet moet worden op flexibiliteit
 • Leerpunten gaan met hindernissen, je leert juist van de weerstanden

Confrontaties kunnen meningsvormen ten goede komen

 • Let op beslissingsprocessen en de onderlinge verhouding
 • De deelnemers moeten zelf aan het werk; de begeleider treedt op al stimulator vanuit de proceskant

Er kan tegelijk op verschillende ‘mentale’niveaus worden gewerkt De een denkt abstract, de ander meer in oplossende sfeer De methodiek maakt het mogelijk diverse benaderingswijze tot uitdrukking te laten komen

Verhelderen

 • Open vragen formuleren
 • Een ieder geeft toelichting op haar/zijn kaartjes
 • Doorvragen, denkvragen
 • Relatief veel tijd aan beeldvorming en meningsvorming

Nu de informatie gemeenschappelijk is, samen zoeken naar de gewenste aanpak.

Resultaten

 • Niet alles kan en niet alles kan tegelijk
 • Wat kan wel in welke volgorde

Taal en Beeld

 • ‘Gevisualiseerde’ taal noodt tot vragen om verheldering (van de acteur)
 • Stimuleren van gevoeligheid voor lange monologen, jargon en het leren van het eigen taalgebruik te begrijpen
 • Ogenschijnlijk eenduidige begrippen kunnen verschillende tegenstrijdige associaties oproepen (doorvragen)

Gevisualiseerde werken leidt tot betere inprenting van het besprokene

 • Het doel een beroep op beide hersenhelften
 • Men ziet beter waar men niet mee bezig is.
 • Men heeft sneller in de gaten hoe de groep verder zou kunnen
 • Het boven water halen van keuze-elementen
 • Inzichtelijk komt men verder

(niets maakt je stuurlozer dan eigenlijk niet weten waar je mee bezig bent)

 • de effectieve inbreng van de deelnemers wordt zichtbaar gemaakt
 • Feiten en gevoelens krijgen een gelijke plaats

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een begeleider is niet meer dan een –actief optredend-hulpmiddel van de groep. Hij kan dat pas zijn als hij flexibel kan reageren op de ontwikkelingen. De beste conditie voor flexibiliteit is om zich goed voor te bereiden en zich vooraf te informeren over de groeps(ontwikkeling).

Valkuilen

 • Beginnen met oplossingen in plaats van probleemformulering
 • Meer belang hechten aan het komen tot overeenstemmingen dan aan beeld – en meningsvorming
 • Meteen discussiëren in plaats van eerst inventariseren

Zie ook

Fysieke klachten?

Fysiothrapeut.JPG Raadpleeg uw fysiotherapeut, specialist in beweging [1]

Kine.be.JPG Voor België [2]