NIOSH Tillen

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

NIOSH( Amerikaans National Institute for Occupational Health) gebaseerd op mechanisch rugbelastingscriterium. Een tilsituatie die op de tussenwervelschijven een kracht veroorzaakt die groter is dan 350 N ( 350 Kgf) wordt als ontoelaatbaar gekenmerkt. De meting beperkt zich daarbij dus volledig tot de rugbelasting. Naast aandacht voor de puur mechanische belasting is er binnen de NIOSH methode ook aandacht voor de gevolgen voor de energetische belasting en epidemiologische gegevens m.b.t. aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat. Dit komt met name tot uiting in de aspecten frequentie van tillen en de totale duur van de tilbelasting.

Factoren voor het bepalen van de tilbelasting

De NIOSH meetmethode neemt de navolgende variabelen mee in zijn beoordeling:

 • gewicht van de last
 • tilfrequentie
 • verticale verplaatsing van de last
 • horizontale positie van de handen
 • verticale positie van de handen
 • hoek waarover gedraaid wordt
 • contact met de last

De uitkomst van de meting komt tot uitdrukking in de Recommended Weight Limit ( RWL) en de Lifting Index (LI) De RWL geeft daarbij aan welk gewicht binnen de gegeven tilsituatie maximaal gehanteerd mag worden opdat binnen geaccepteerde gezondheidsnormen wordt gewerkt ( voor 90% van de mannen en 75% van de vrouwen) De LI geeft een beoordeling van de actuele gemeten situatie ( LI< 1= gezonde situatie, LI> 1 ongezonde situatie, LI>2 Arbeidsinspectie legt boete op en stelt een eis)

NIOSH.JPG

Normen, wet en regelgeving

Indien tilwerkzaamheden gerelateerd zijn aan werkzaamheden in of aan machines vallen deze werkzaamheden onder de werking van het Besluit Machines van de Wet op de gevaarlijke werktuigen. De ontwerp EN 10005-2 wijst de NIOSH methode aan om maximaal te tillen gewichten te berekenen.

Normen

 • NEN- EN 1005 ( 1-4)
 • ISO/DIS 11228 Egonomics, Manual Handling Part 1 Lifting and Carrying
 • NPR 2739: Menselijke fysieke belasting
 • NF X 35 109: Ergonomics- Acceptable limits of manual load carrying for one person, 1989 ( Eng)

Wetgeving

 • Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet, lid 1, sub a, b en c
 • Artikel 1.1 Arbobesluit ( definitie fysieke belasting)
 • Artikel 5.1 Arbobesluit ( richtlijn nr. 90/269/EEG minimum veiligheid en gezondheidsvoorschriften voor het manueel verplaatsen van lasten met gevaar voor rugletsel)
 • Artikel 5.2 Arbobesluit ( organisatie, inrichting, productie, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de arbeid ter voorkoming gezondheidsrisico’s)
 • Artikel 5.3 Arbobesluit ( redelijkerwijsprincipe)
 • Artikel 5.5 Arbobesluit ( voorlichting en onderricht en vermelding tilgewicht en zwaartepunt)

Publicaties

 • AI- blad nr.12: Zwangerschap en arbeid, 1997
 • AI- blad nr.29: Fysieke belasting, 2001
 • Beleidsregel 5.2-2 Fysieke belasting in Kinderdagverblijven

Het toepassen van deze techniek is verbonden aan een aantal voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van tweehandig tillen
 • Het tillen geschiedt langzaam en vloeiend
 • De last is niet breder dan 75 cm
 • Er is sprake van een goed vloercontact
 • Er zijn geen ruimtelijke beperkingen voor de te kiezen tilhouding
 • Er zijn geen extra ongunstige omgevingsfactoren

De NIOSH- methode geeft het maximaal aanbevolen lastgewicht aan, aan de hand van een RWL en een LI. De RWL dient zowel aan het begin als aan het eind van de tilhandeling te worden berekend. De DF en de FF zijn aan het eind van de tilhandeling altijd gelijk. D overige factoren kunnen verschillen. RWL = 23 kgx HFxVFxDFxFFxCF LI- werkelijk gewicht/ RWL ( LI is TI= tilindex)

Het bepalen van de 6 factoren:

 • HF= horizontale factor= de horizontale afstand ( H) van de handen tot de enkels bij het begin en het eind van de tilhandeling, volgens de formule HF= 25/H ( cm) H< 25, HF= 1, H> 63 cm HF= 0
 • VF= verticale factor= de verticale afstand ( V) van de handen tot de vloer bij het begin en het einde van de tilhandeling, volgens de formule VF= 1- 0.003x ( V-75) ( V in cm)
 • DF= afstandsfactor= verticale afstand ( D)die de tillast aflegt, volgends de formule DF= 0.82+ 4.5/D ( D in cm)
 • FF= frequentie factor= tilfrequentie, deze wordt bepaald op grond van de totale duur, de tilhoogte boven of onder 75 cm volgens tabel.
 • AF= asymmetriefactor ( mate van rugdraaiing)= de hoek ( A) die de last maakt ten opzichte van een recht vooruit getrokken lijn tussen de voeten volgens de formule AF= 1- 0.0032 A ( A in graden)
 • CF= contactfactor volgens tabel

De NIOSH meetmethode kan niet worden toegepast bij:

 • Tillen met 1 hand
 • Tillen met 2 personen
 • Tillen van zeer grote voorwerpen
 • Tillen met een bijkomende handeling

Uit de Machinerichtlijn NEN-EN 1005, 1-4 kunnen echter de volgende factoren worden toegevoegd aan de NIOSH methodiek waardoor deze toch toepasbaar is bij bovengenoemde situaties. De te volgen werkwijze is dan als volgt:

 • Bereken de NIOSH voor de gegeven situatie als werd er met 2 handen door 1 persoon getild. Hanteer, in het geval van tillen met 2 personen, voor HF het aangrijpingspunt op de last zoals dat wordt gebruikt bij tillen met 2 personen
 • Gebruik daarna de volgende correctiefactoren: 1 hand tillen RWLx 0.6, tillen met 2 personen RWL x 0.85, tillen met een bijkomende lichamelijke handeling RWL x 0.8

Bron:

 • Tillen in de industrie Wil Sillen

Zie ook


Youtube

 • Fysieke belasting bij werk[2]