Levensfase bewust personeelsbeleid

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid

Inleiding

Onze samenleving verandert. De diversiteit neemt toe. Mensen worden / zijn zogenaamde taakcombineerders: mannen en vrouwen richten zich in hun dagelijkse bezigheden zowel op huiselijke zorgtaken als op betaald werk buitenshuis. Naast een combinatie van werk en zorg is er in toenemende mate ook een tendens van permanente scholing en regie van de loopbaan. Ook hierin zien we de toegenomen eigen investering in tijd. Hoe deze drie zaken (werk, zorg en opleiding) te combineren zijn, is de vraag. Praktisch gezien doen zich hierdoor regelmatig problemen voor.

De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd:

“Welke levensloopfasen, -wensen en -regelingen vloeien voort uit de toegenomen individualisering en diversiteit van de samenleving en zijn relevant voor onze organisatie?” Deelvragen die ondersteunen bij het beantwoorden van de probleemstelling zijn:

 • Welke menselijke levensloopfasen en levensloopontwikkelingen kunnen worden

onderscheiden?

 • Wat zijn de levensloopknelpunten en levensloopwensen van taakcombineerders?
 • Welke instrumenten en regelingen gericht op de genoemde levensloopfasen en

ontwikkelingen zijn reeds ontwikkeld door de landelijke overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties en intern?

Levensloopfasen en levensloopontwikkelingen

Elk mens doorloopt tijdens zijn leven een aantal levensfasen en levensloopontwikkelingen. Het is van belang dat een organisatie zich hiervan bewust is, zodat hier in het personeelsbeleid rekening mee kan worden gehouden. Een voorbeeld van beleid dat zich op de levensfasen en levensloopontwikkelingen van de mens richt is het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Een van de kenmerken van het Levensfasebewust Personeelsbeleid is dat dit personeelsbeleid proactief is.

Levensfase Bewust Personeelsbeleid

Levensfasebewust Personeelsbeleid is erop gericht om werknemers zo goed mogelijk in te zetten, rekening houdend met de te onderscheiden fasen in zowel de loopbaan als het privé-leven. Er wordt bewust, met de taken en de werkomstandigheden, aangesloten op de daarbij behorende behoeften en mogelijkheden. Het doel van Levensfasebewust Personeelsbeleid is gericht op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden van (ouder wordende) werknemers. Het uitgangspunt van Levensfasebewust Personeelsbeleid is dat er geen leeftijdsgrens bestaat tussen jong en oud. Wel dient er rekening gehouden te worden met de leeftijdsfase waarin een medewerker zich bevindt. Levensfasebewust Personeelsbeleid is van groot belang voor een organisatie, omdat dit een duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het behoud van hun kennis, ervaring en competenties bevordert. De inzetbaarheid van medewerkers wordt sterk beïnvloed door de levensfase waarin ze verkeren. Om voor een constante inzetbaarheid te zorgen, is het belangrijk om gedurende de hele loopbaan steeds een goede match te vinden tussen werk en werkomstandigheden enerzijds en competenties, persoonlijke omstandigheden en belastbaarheid van medewerkers anderzijds. Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende voorzieningen belangrijk, zoals bijvoorbeeld:

 • verlofregelingen
 • voorzieningen voor kinderopvang
 • deeltijdpensioen
 • (aanpassingen in) werktijden

Levensfasebewust Personeelsbeleid is gericht op:

 • Karakteristieken per levensfase
 • Belasting en belastbaarheid
 • Mobiliteit en employability
 • Veroudering

Alle vier de onderdelen van Levensfasebewust Personeelsbeleid zullen worden toegelicht. De nadruk ligt hierbij op het eerste onderdeel, aangezien de karakteristieken per levensfase de meest relevante informatie levert over de levensloopfasen en levensloopontwikkelingen van de werkende mens. Karakteristieken per leeftijdsfase Levensfasebewust Personeelsbeleid is een invalshoek bij het Human Resource Management Beleid en bij de toepassing van die personeelsinstrumenten vanuit de gedachte dat iedere medewerker een unieke, eigen loopbaan heeft. Met daarin specifieke aandachtspunten in relatie met de leeftijd. In de loop van het leven veranderen de menselijke behoeften en motieven. Hoe dit veranderproces zich min of meer ontwikkeld wordt, aangegeven door een globale karakteristiek van de verschillende fasen. Bij deze fasering moet de kanttekening gemaakt worden dat dit algemene fasen zijn die bij sommigen eerder of later intreden.

Levensfasen/ Loopbaanfasen

Fase A: Groei en ontwikkeling

Start- en opbouwfase, waarin groei en ontwikkeling centrale thema’s zijn.

 • Loopbaan Fase 1: Introductie (vanaf 20 jaar)
 • Loopbaan Fase 2: Prestatie (vanaf 30 jaar)

Fase B: Uitbouw en stabilisatie

In deze fase ligt het accent op verdere doorstroming naar taken of functies op hetzelfde of op een hoger niveau.

 • Loopbaan Fase 3: Stabilisatie (vanaf 45 jaar)

Fase C: Afbouw en veroudering

In deze laatste fase kan er nog sprake zijn van een gedeeltelijk verdere uitbouw (taakverbreding op hetzelfde functieniveau). Voorts staat de fase in het teken van verdere stabilisatie en vervolgens van een geleidelijke afbouw.

Fase 4: Terugtreding (vanaf 55 jaar)

Kenmerken naar leeftijdcategorie

De kenmerken van de genoemde levensfasen zullen kort aan de hand van de genoemde leeftijden worden toegelicht. De leeftijden zijn slechts een indicatie, maar wel een veel gehanteerd middel om een globaal beeld te schetsen van de kenmerken per levensfase.

De twintiger

De twintiger leeft vanuit een positieve gestemdheid. Het leven ligt nog voor hem en hij staat er open tegenover. De twintiger vaart nog geen vaste koers, maar zoekt situaties waarin hij zichzelf kan uitproberen: in verenigingen, met vrienden, in reizen en in werk. Dat werk heeft vaak nog een voorlopig karakter; de twintiger zoekt overwegend verandering en uitdaging. Hij werkt graag met andere mensen samen die hem mogen en hem duidelijk maken wat hij kan, wat zij aan hem zien en ervaren. Hij wil veel uitproberen, maar ziet ook graag op korte termijn resultaat, anders neemt zijn motivatie af. Kortom deze groep is flexibel en heeft nog geen gezinsverplichtingen. Daarnaast wil deze groep economisch zelfstandig zijn en is zoekende welke functie en organisatie bij hem passen.

De dertiger

De dertiger kent doorgaans zijn eigen grenzen en mogelijkheden. Het beweeglijke en speelse van de twintiger is verdwenen, de dertiger is serieuzer. Nuchter, zakelijk, rationeel en planmatig pakt hij de zaken aan. Hij gaat zich ‘settelen’: relatie, gezin, huis. Hij is vitaal en energiek, neemt veel hooi op zijn vork. Veel dertigers zijn meer materialistisch ingesteld dan in andere levensfasen. De dertiger vaart op zijn verstand. Hij denkt de hele wereld rationeel te kunnen beheersen. Het ontbreekt hem nogal eens aan inlevingsvermogen, waardoor anderen hem kunnen ervaren als hard en gevoelloos. In het werk zoekt de dertiger naar mogelijkheden om zich te ontplooien en ontwikkelen: hij wil hogerop, is ambitieus en wil zich graag bewijzen. Hij is in staat om verantwoordelijkheden te dragen die verder reiken dan zijn eigen werk. Hij houdt van werk waarin een beroep wordt gedaan op zijn verstandelijke vermogens: plannen, organiseren, het opzetten van systemen en het stellen van doelen en prioriteiten. Dertigers zijn voor veel organisaties ideale medewerkers: krachtig, helder, zakelijk en energiek. Er wordt dan ook vaak roofbouw gepleegd op deze mensen. Daarnaast bestaat er een groep dertigers waarbij de groepsambities verminderen (vaak vrouwen), het werk van de partner bepaalt of beperkt de mogelijkheden en de mate van flexibiliteit in het werk. Dit kan leiden tot een bepaalde mate van routine; mensen raken gesetteld in hun werk en gaan varen op routine. De valkuil is dat zij inslapen en vroeg ‘gezapig’ worden.

De veertiger

Rond de veertig vindt er een kentering plaats. Veel mensen zitten dan al een paar jaar ‘op hun plek’, hebben hard gewerkt, een aantal zaken bereikt en ervaren dan dat ze ouder worden en dat de helft van hun leven erop zit. Het optimisme en de zekerheid van de voorgaande periode maken plaats voor twijfels en vragen. Deze vragen en twijfels kunnen uitmonden in een midlifecrisis. Het is een overgangsfase die heel bepalend kan zijn voor het verdere verloop, vooral ten aanzien van werken. Als mensen hier hun eigen ‘proces’ actief ter hand nemen, vinden zij over het algemeen gemakkelijk een zinvolle verdere invulling van hun leven. Hierin zijn verschillende mogelijkheden:

 • 1. Veertigers die zich vanuit de twijfel gaan heroriënteren: nieuwe waarden en normen zoeken.

Werk krijgt een andere betekenis in de context van gezin en vrije tijd. Interesse voor beleidsdenken neemt toe en er ontstaat nieuwe arbeidsvreugde bij het zien groeien van jonge mensen en de bijdrage die zij daarin kunnen leveren. Men gaat zich geaccepteerd voelen om wie men is, niet om wat men doet. Dit geeft ruimte voor nieuwe creativiteit.

 • 2. Veertigers die in hun werk verkrampen, die elke jongere bij wijze van spreken als een

bedreiging zien, net als elk nieuw denkbeeld. Het eigen verleden en de eigen ervaring worden geïdealiseerd, zij houden zich ook steeds meer vast aan hun eigen oude gedrag. Werk wordt een houvast omdat het structuur biedt in het leven, maar tegelijk een last omdat de werkbevrediging afneemt. Dit is de basis voor frustratie, een zich gepasseerd voelen, van waaruit mensen onverschilligheid en cynisme ontwikkelen.

 • 3. Veertigers die dit proces van twijfel niet aangaan. Zij storten zich met nog meer energie op

hun werk en stellen zich bijzonder krachtig op ten opzichte van anderen. Zo drukken zij hun eigen innerlijke onzekerheid weg. De meeste mensen hebben uiteindelijk wanneer zij achter in de veertig zijn, een nieuw evenwicht gevonden. Dit proces wordt ook aangeduid met de termen ‘opbranden en opschonen’. Recente onderzoeken wijzen overigens uit dat dit proces zich tegenwoordig frequenter zowel op jongere als op oudere leeftijd manifesteert. Opbranden en opschonen vormen een polariteit, een tegengestelde beweging. Het zijn twee verschillende processen. Opschonen is een proces waarbij mensen zelf ‘stuurman’ zijn van de gebeurtenissen in het leven: zij zijn zelf oorzaak. Opbranden is een proces waarbij de omgevingsfactoren het overgenomen lijken te hebben: mensen zijn hier vooral ‘gevolg’: de dingen lijken hen te overkomen.

De vijftiger

 • 1. Stabiele vijftigers. Deze vijftigers kunnen dankzij innerlijke rust en stabiliteit een bron zijn van nieuwe creativiteit. Er ligt minder nadruk op zelfexpansie en zelfbevestiging, er ontstaat meer ruimte voor bezinning op en

interesse in mens en maatschappij. De vijftiger die een nieuw evenwicht heeft gevonden, leeft in harmonie met zichzelf en zijn omgeving. Dit zijn de mensen die fysiek ouder worden en mentaal jong blijven. Ze streven niet in de eerste plaats naar versterking van de eigen positie vanuit een materialistische instelling. Zij willen wel genieten en een bijdrage leveren aan het verrijken van anderen. In de organisatie kunnen deze mensen een grote steunpilaar zijn. Zij beschikken over het vermogen tot objectiveren en het nemen van moeilijke beslissingen. Zij kunnen afstand nemen en op die manier een helikopterfunctie vervullen.

 • 2. De krampachtige vijftiger.De vijftiger daarentegen die geen nieuw evenwicht gevonden heeft, kan in een steeds grotere krampachtigheid vervallen. Hij ervaart veel zaken als bedreigend of als bron van irritatie. Deze

vijftiger kan slecht luisteren, reageert bij voorkeur negatief, minachtend of kleinerend. Hij ziet geen nieuwe kansen of mogelijkheden en heeft moeite met zijn fysieke achteruitgang en besteedt veel aandacht aan klagen. Op het werk is hij eigenzinnig, betweterig en moeilijk in beweging te krijgen. Hij telt de jaren dat hij ‘nog moet’ en is een last voor zichzelf en zijn omgeving.

De zestiger

Zestigers komen wij in onze organisaties niet zoveel meer tegen. De meeste mensen maken rond hun zestigste gebruik van regelingen om met werk te kunnen stoppen. De zestigers die wel blijven werken, stellen er vaak een eer in de ‘de 65 vol te maken’. Wat voor de vijftiger geldt, geldt in grote lijnen ook voor de zestiger. De zestiger heeft minder conditie, veerkracht en snelheid, maar de mentale spankracht kan nog groot zijn.

Belasting en belastbaarheid

Levensfasebewust Personeelsbeleid is erop gericht om gedurende de gehele loopbaan een gezonde balans na te streven tussen de belasting (of draaglast) en de belastbaarheid (of draagkracht) van de werknemer. De belasting van de werknemer wordt gevormd door twee factoren:

 • Kwantitatieve en kwalitatieve factoren; kwantitatieve factoren omvat de hoeveelheid van

taken die de werknemer moet uitvoeren binnen een bepaald tijdsbestek. Bij kwalitatieve factoren gaat het om de aard van de belasting. Er is een onderscheid tussen enerzijds fysieke en psychische factoren en anderzijds de moeilijkheidsgraad en de complexiteit van werkzaamheden.

 • Objectieve en subjectieve factoren; in het kader van Levensfasebewust Personeelsbeleid is

het vooral belangrijk aandacht te besteden aan de subjectieve factoren. Aspecten van kwalitatieve belasting hebben een meer subjectief karakter. Onder de belastbaarheid wordt de mate waarin de werknemer op fysiek en psychisch vlak daadwerkelijk belast kan worden verstaan.

Mobiliteit en employability

 • Mobiliteit is het vermogen van medewerkers om zich effectief aan te passen aan veranderende

(organisatorische) omstandigheden.

 • Employability is het streven naar een brede inzetbaarheid gedurende alle levensfasen. Employability is

het vermogen om richting te geven aan de eigen ontwikkeling en loopbaan, en het gemak waarmee men zich andere rollen of takenpakketten eigen kan maken. Employability is grofweg te vertalen als inzetbereidheid. Bereidheid van de werknemer om zich in te zetten voor zijn loopbaanontwikkeling, en bereidheid om nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden, zowel binnen als buiten het functiegebied.

Veroudering

Binnen het Levensfasebewust Personeelsbeleid bestaat veroudering uit drie categorieën:

 • Fysieke veroudering: Het ouder worden op zich als een natuurlijk verschijnsel.
 • Relatieve veroudering: De veroudering die optreedt in relatie tot externe factoren. Een

voorbeeld hiervan zijn de technologische ontwikkelingen. De snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen plaats vinden (automatisering en informatisering) lopen vaak niet synchroon met de snelheid waarmee de werknemer zich daaraan kan aanpassen. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom ouderen moeite kunnen hebben om met computerprogramma’s te werken.

 • Functionele veroudering: Deze vorm van veroudering treedt op wanneer de functionele

inzetbaarheid van de medewerker zodanig afneemt of is afgenomen, dat het vervullen van een andere functie of andere taken op hetzelfde niveau of op een hoger niveau niet meer of slechts nog te gedeeltelijk mogelijk is. Er is sprake van ervaringsconcentratie wanneer een medewerker gedurende een lange periode in zijn loopbaan steeds dezelfde taken heeft uitgeboerd en hij zich in functionele zin niet verder ontwikkeld heeft. Binnen het Levensfasebewust Personeelsbeleid verdient dit onderdeel (veroudering) momenteel extra aandacht. Dit mede door de demografische ontwikkelingen in ons land. Jarenlang was het politieke beleid ouderen vervroegd uit te laten treden om de jonge generatie een kans te geven op de arbeidsmarkt. Door de verdergaande vergrijzing en ontgroening van de samenleving wordt momenteel aan deze gang van zaken een halt toegeroepen.

Levensloopknelpunten en -wensen van taakcombineerders

Hieronder worden de knelpunten en wensen van taakcombineerders beschreven. Allereerst wordt beschreven wat precies onder taakcombineerders wordt verstaan, vervolgens wordt per leeftijdsfase de wensen en knelpunten van de taakcombineerders weergegeven.

Taakcombineerders

Taakcombineerders zijn mensen die een baan combineren met een huishouden, gezin of opleiding. De Commissie Toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid heeft onderzoek gedaan naar de verdeling van deze taken. De genoemde commissie stelde in 1995 in een rapport met vier scenario’s voor de toekomstige verdeling van zorgtaken. De vier scenario’s zijn:

 • Bestendigingscenario
 • Verdelingsscenario
 • Combinatiescenario
 • Uitbestedingsscenario

Het bestendigingscenario

Voorziet dat de overheid geen bijzonder beleid voert inzake de verdeling van zorg en arbeid. De trend naar een gelijke verdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen mannen en vrouwen zal zich waarschijnlijk voortzetten, maar dan hoogstens in hetzelfde (langzame) tempo als in de afgelopen jaren.

Verdelingscenario

In het verdelingsscenario is dat heel anders. Volgens dit scenario is in de toekomst de onbetaalde (zorg)arbeid gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. De zorg voor huishouden en kinderen wordt verdeeld, slechts weinig zorg wordt uitbesteed. Alleenverdieners zullen in de toekomst vrijwel tot het verleden behoren, maar als gevolg daarvan zullen de mannen vaker parttime werken. Het combinatiescenario voorziet in een evenwichtige balans tussen onbetaalde en betaalde zorgarbeid. Dit houdt in dat zowel mannen en vrouwen een deel van hun zorgtaken uitbesteden aan bedrijven of organisaties en een deel zelf verrichten. Beide ouders hebben een flinke deeltijdbaan (ongeveer 30 uur per week).

Uitbestedingscenario

Ten slotte heeft het uitbestedingsscenario het uitgangspunt dat op den duur zoveel mogelijk zorgtaken, inclusief de zorg voor de kinderen, betaald verricht worden. Wat er dan nog aan onbetaalde zorgtaken overblijft, wordt door mannen en vrouwen gelijk verdeeld.

Wensen en knelpunten

Taakcombineerders komen in alle leeftijdsfasen voor. Echter kent elke leeftijdsfase eigen wensen en behoeften, aangezien de combinatie van taken erg uiteen kan lopen. Hierdoor verschillen ook de knelpunten per leeftijdsfase. Vandaar dat er voor gekozen is de wensen en knelpunten van de taakcombineerders per leeftijdsfase uit te werken.

De twintiger

Vanuit de positieve gestemdheid van de twintiger is hij gericht op het opdoen van zelfkennis, het verkennen van eigen grenzen en mogelijkheden en het ontdekken wat al dan niet bij hem past. Hierbij horende wensen zijn gericht op het zoeken naar situaties waarin hij zichzelf kan uitproberen. Dit kan zijn op het gebied van: verenigingen, scholing, vrienden, reizen en werk. Werk heeft vaak nog een voorlopig karakter. De twintiger zoekt overwegend verandering en uitdaging. De werkgever zal hierop moeten anticiperen door te zoeken naar middelen die aan deze wensen voldoen, zodat er een zekere mate van binding tussen werknemer en werkgever ontstaat. Dit onder meer in het kader van de vergrijzing in Nederland. Door de vergrijzing zal in de nabije toekomst de vraag naar nieuwe werknemers groter zijn dan het aanbod. Een gevolg hiervan is dat de (nieuwe) werknemer hogere eisen kan stellen aan de arbeidsvoorwaarden die de werkgever kan bieden.

De dertiger

Het is moeilijk de dertigers in een categorie te definiëren. Aan de ene kant zoekt de dertiger in het werk naar mogelijkheden om zich te ontplooien en te ontwikkelen: hij wil hogerop, is ambitieus en wil zich graag bewijzen. Hij wil werk waarin een beroep wordt gedaan op zijn verstandelijke vermogens: plannen, organiseren, opzetten van systemen en het stellen van doelen en prioriteiten. Aan de andere kant kunnen de prioriteiten verschuiven, de nadruk kan komen te liggen op gezin en huishouden. Deze tendens is voornamelijk bij vrouwen te zien. Zij komen voor een dilemma te staan om:

 • Deeltijd te gaan werken;
 • Te stoppen met werken;
 • Door te werken.

De mate van flexibiliteit wordt onder andere bepaald door het werk van de partner . Gezien deze gegevens is het voor de werkgever verstandig in te spelen op de verschillende behoeftes van de dertigers. Een mogelijkheid hiertoe is op de hoogte zijn en blijven van de individuele wensen en behoeftes en hierop in te spelen. Dit betekent dat voor de eerst genoemde groep uitdaging gecreëerd moet worden en voor de tweede groep dient een combinatie gevonden te worden tussen werk en privé.

De veertiger

Rond de veertig vindt er een kentering plaats, er wordt wel gesproken van een herbezinningfase. In de fase maken het optimisme en de zekerheid van de voorgaande periode plaats voor twijfels en vragen. Deze vragen en twijfels kunnen uitmonden in een midlifecrisis. De wensen van de veertigers gaan uit naar ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen en het wegnemen van hun twijfels. De talentenscan is een mogelijkheid om inzicht te krijgen in de intelligentie quotiënt en emotionele quotiënt van werknemers.

De vijftiger

Ook binnen de groep vijftigers is een tweedeling te maken. De eerste groep kan door de innerlijke rust en stabiliteit een bron zijn van nieuwe creativiteit. Ze streven niet hoofdzakelijk naar versterking van de eigen positie vanuit een materialistische instelling. De andere groep ervaart de groep nieuwkomers als bedreigend of als bron van irritatie. Daarnaast hebben zij het gevoel hun netwerk kwijt te raken, gezien er een grote groep collega’s uittreedt. De werkgever wordt geacht rekening te houden met beide groepen. Voornamelijk de laatste groep verdient de nodige aandacht. Het Seniorenbeleid moet aangepast worden op het gevoel van verlorenheid, zodat er een generatiekloof vermeden kan worden.

De zestiger

Over de wensen van de zestiger is weinig bekend. Er wordt vaak al gebruik gemaakt van verschillende regelingen. Een aandachtspunt in de huidige situatie is de discussie over prepensioen en doorwerken na het vijfenzestigste levensjaar.

Taakcombineerders binnen een 24 uurs organisatie

De wensen van de taakcombineerders binnen een 24 uurs organisatie lopen weinig tot niet uiteen met de wensen en knelpunten van de taakcombineerders in het algemeen. Echter zijn er wel aandachtspunten te noemen, zoals dat er rekening gehouden dient te worden met de ideologie van de medewerkers en de vierentwintiguurszorg die zij leveren.


Bron

 • Tekst komt grotendeels uit “ Flexibel blauw; Rapport 1” van Politie Fryslân


Instrumenten

 • Meten=Weten (Servicepunt Arbeidsmarkt MKB) ([1])
 • Scan 50+ (TNO) ([2])
 • Leeftijdsspiegel (AWVN) ([3])
 • Workabilityindex ([4])
 • Werkwijzer Levensfasebeleid ([5])

Wet- en regelgeving

 • Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)
 • Leeftijdsdiscriminatie in personeelsadvertenties (checklist van LEEFtijd)

Zie ook:

Link

 • Gezondheid in beweging, scriptie [7]
 • Gezondheidsadvies online, Plus online[8]
 • Duurzame inzetbaarheid[9]

Fysieke klachten?

Fysiothrapeut.JPG Raadpleeg uw fysiotherapeut, specialist in beweging [11]

Kine.be.JPG Voor België [12]